Highest & Lowest Scores

HIGHEST SCORES (>200)

242 V Consultants 1996 (W)
233 V Lanhydrock 1999 (W)
228 V Further Friars 1994 (W)
227 V Consultants 1994 (W)
220 V Former Packers 1996 (W)
217 V Further Friars 2003 (L)
216 V Alderney 1996 (L)
208 V Bude Social 1995 (W)
206 V Consultants 1995 (L)
206 V Trengilly 1994 (D)
206 V Gulval 1990 (L)
200 V Sark 2004 (W)
HIGHEST SCORES (20 OVERS>140)
 
169 V St. Day 2012
163 V Perranporth 2006
160 V Pensilva 1998
158 V Mylor 1996
155 V St. Gluvias 1994
151 V Leedstown 2003
149 V St.Day 2010
148 V Mawnan 1996
147 V St. Gluvias 1996
147 V Humphrey Davey School 1995
145 V Goldsithney 1995
144 V Long Rock 1990
143 V Perrnanarworthal 2009
142 V St. Gluvias 2006
LOWEST SCORES (<60)
 
31 V Grampound Road 2003
31 V St. Mary’s 1994
32 V CSM 2009
49 V Mawnan Smith 1997
53 V Tresco 1995
53 V Tresco 2004
54 V St. Mary’s 1999
55 V Goldsithney 2001
57 V Trengilly 1999
LOWEST SCORE BY OPPOSITION
 
32 V St. Mary’s 1995